บุคลากรในโรงเรียน บ้านโนนจิก  ตำบลฝางคำ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350