โรงเรียนบ้านโนนจิก  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๓  บ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๔๙๘ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหนู – นางทุม เชื้อโชติ มีนายทัศน์ สมดี เป็นครูใหญ่คนแรก จัดการเรียนการสอน ป.๑ ถึง ป.๔ปี ๒๕๒๔ ขยายการศึกษาถึงชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในภาคเรียนที่ ๒ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ ไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อม เนื่องจากมีปัญหาครูไม่ครบชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านคำก้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน  ๘๖ คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๘  คน โรงเรียนบ้านโนนจิก อยู่ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่  ๑๖ (คันไร่-ฝางคำ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ รหัสไปรษณีย์  ๓๔๓๕๐ โทรศัพท์  ๐๔๕ ๓๗๐๑๗๔ อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ  ๓๕  กิโลเมตร        ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป