วิสัยทัศน์ รงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  สพป.อบ.3 วิสัยทัศน์ (vision) “ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านโนนจิกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ พัฒนาครูให้มีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีบริหารการศึกษา ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพร้อมเพียงจากทุกภาคส่วน”