ติดต่อกับ web Master   Mobile  : 0986269167  E-Male : kruham505@gmail.com  ID Line  : kruham ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น  เนื่องในวันครู ปี 2560  วันที่  16  มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสิรินธรวืทยานุสรณ์ ตามรายชื่อนับจากซ้ายไปขวา นางสาว.สาวิตรี เติมสุข,นางสาวสุดาวัลย์ ใบคำ, นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร(ผอ),นางสาวสุภาพร  อุบลศรี โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2560  โดยได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูร่วมกันทำบุญ และให้เด็กนักเรียนได้มีการแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรเพื่อเป็น การจรรโลงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนอีกด้วย
Free Web Counter
Free Web Counter
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  โรงเรียน คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และชุมชน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียน เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.6 เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยม ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป ขอขอบคุณ บ.ปุ๋ยไวกิ้ง จก. คุณประมุข บุญรอด ผจก.ฝ่ายส่งเสริมการขาย คุณจรัญ บุษย์เพชร หน.ฝ่ายส่งเสริมการขาย คุณเสกสรร พิณเขียว จนท.ส่งเสริมการขายส่วนกลาง คุณนรากร บุญรอด จ นท.ส่งเสริมและการตลาดเขตอีสานล่าง ทีมถ่ายรายการทีวี "สดใสไปกับปุ๋ยรุ่งอรุณ" ทาง ททบ.5 เวลา 14.05-14.15 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ คุณสุภาพ พลตาล พิธีกรรายการ คุณเรืองศักดิ์ ตากล้อง น้องธรรมพล พลตาล น้องฝึกงาน ที่ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของขวัญกับผู้ปกครองที่มาร่วมรายการทุกคน ในนามของโรงเรียนบ้านโนนจิก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง เทถนนคอนกรีตในรรเงินผ้าป่าการศึกษา45800บาท